تماس: 982144097041+

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر | حیاتی ترین بیمه مسئولیت مهندسین ساختمان

موضوع بیمه عبارت است از، بیمه مسئولیت ایران بیمه گذار در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی بدین معنی که  چنانچه در نتیجه سهل انگاری یا قصور، خطا، غفلت یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت، طراحی و محاسبه خسارت بدنی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و بیمه گزار مسئول جبران ان شناخته شود. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. از این بیمه تحت عناوینی همچون بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر نظام مهندسی، بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر نظام مهندسی و بیمه مسئولیت مهندسین ناظر نیز یاد می شود.

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست

پوشش‌های بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر

با توجه به شرایط بیمه مسئولیت دو نوع خسارت جانی و خسارت مالی برای بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود، مواردی که به عنوان پوشش در بیمه‌نامه درج شده و تحت پوشش می باشند به ترتیب زیر می‌باشد:

کمک لازم دارید ? با ما گفتگو کنید