تماس: 982144097041+

بیمه ثالث اتومبیل چیست؟

اصولاً هر تصادف باعث‌ بروز دو نوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتی است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ جبران‌ شود و یا بيمه‌نامه‌ ديه‌ این‌گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. در این‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر بیمه ثالث اتومبیل

بر اساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشینان اتومبیل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را بر اساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بیمه است. درواقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آن‌ها به‌عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌برده‌ شده‌ است.

بيمه‌ حوادث‌ راننده‌

اصولاً هر تصادم‌ باعث‌بروز دو نوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتی است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ راننده‌ جبران‌ شود و یا بيمه‌نامه‌ ديه‌ این‌گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. در این‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

 خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

 

 

کمک لازم دارید ? با ما گفتگو کنید