تماس: 982144097041+

بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل

براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر

موضوع بیمه عبارت است از، بیمه مسئولیت ایران بیمه گذار در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی بدین معنی که  چنانچه در نتیجه سهل انگاری یا قصور، خطا، غفلت یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت، طراحی و محاسبه خسارت بدنی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید

بیمه ثالث اتومبیل

بیمه ثالث اتومبیل چیست؟ اصولاً هر تصادف باعث‌بروز دو نوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتی است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد

بیمه های مسئولیت حرفه ای

1.مهندسان (عمران،معماری،برق،مکانیک،گاز،نقشه برداری) 2.پزشکان-پیراپزشکان،دندانپزشکان،پرستاران،مسئولان فنی آزمایشگاه های پاتولوژی و خدمات آزمایشگاهی-بیماران و ...