تماس: 982144097041+

شما میتوانید سوالات خود را مطرح کنید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود.

1- مجریان لوله کشی گاز (فشار قوی،فشار ضعیف)چه بیمه نامه هایی باید داشته باشند؟

ج – مجریان لوله کشی گاز می توانند بیمه نامه مسئولیت حرفه ای داشته باشند تا چنانچهخسارتی رخ داد در نتیجه طبق رای دادگاه مجری و پیمانکار لوله کشی گاز مکلف به جبرانخسارت شد از محل این بیمه نامه قابل پرداخت است – همچنین مجریان لوله کشی گاز می توانندبیمه نامه ای داشته باشند که چنانچه کارگرانشان یا حتی خود شخص مجری دچار حادثه شدندهزینه های پزشکی و یا حتی دیه این افراد (کارگران)از این محل قابل پرداخت است.

2- دامنه پوشش مجریان لوله کشی گاز از چه زمانی است؟

ج – پوشش بیمه نامه های مجریان از 5سال قبل از شروع بیمه نامه ای است که درحال حاضر آن
را تهیه می کنند.

3- آیا مجریان باید نام کارگرانشان را در زمان صدور بیمه نامه اعلام کنند؟

ج – خیر – مجریان لوله کشی گاز می توانند بیمه نامه های خود را بی نام صادر کنند چون ممکن
است مرتبا کارگرهای خود را عوض کنند-اخراج کنند ویا نیروی جدید به کار بگیرند.

1- دامنه پوشش بیمه های مسئولیت حرفه ای برای مهندسان چگونه است ؟

ج بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسان شامل کلیه کارهای گذشته تا حال می شود بدین معنی که از اینکه مهندس ناظر فعالیت حرفه ای خویش را شروع کرده است چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه حادثه ای رخ دهد که پیرو آن مهندس ناظر باید پاسخگوی آن باشد وخسارت پرداخت کند .طبق رای محاکم قضائی ،از محل این بیمه نامه تحت پوشش است .

2- آیا اگر حادثه ای قبل از خریدن بیمه نامه رخ داده باشد تحت پوشش است؟

ج خیر-چنانچه حادثه ای قبل از خریدن بیمه نامه رخ دهد تحت پوشش نیست.

3- آیا بیمه مسئولیت حرفه ای دارای ذینفعان دیگری بجز مهندس ناظر هست؟

ج خیر بیمه نامه مسئولیت حرفه ای فقط مختص مهندس ناظر که مشخصات آن دربیمه نامه قید شده میباشد.

4- آیا از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر می توان خسارات مربوط به  مالک یا پیمانکار را پرداخت نمود ؟

ج از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر نمی توان خسارات مربوط به دیگران را پرداخت کرد.آنها باید خسارتی را که بعهده اشان قرار گرفته خودشان جبران کنند.