تماس: 982144097041+
  1. طراحی خاص وویژه بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مهندسان بصورت انحصاری
  2. ارائه مشاوره در زمان وقوع خسارت در پروژه های تحت نظارت مهندسان
  3. تشکیل پرونده های خسارتی،پیگیری تا زمان صدور قطعی رای دادگاه وپرداخت خسارت ازسوی شرکت بیمه
  4. ارائه راهکارهای قانونی در دفاع از مهندس ناظر در مراجع ومحاکم قضائی
  5. اطلاع رسانی در خصوص پرونده های خسارتی تشکیل شده ومواردی که مراجع قضائی مهندسان رامحکوم به پرداخت خسارت ویا دیه به زیان دیدگان نموده اند.
  6. اخذرضایت نامه محضری از شاکیان از بابت مهندس ناظر تا مجددا علیه ایشان طرح دعوی نگردد.
  7. اطلاع رسانی درخصوص زمان تمدید بیمه نامه ها و یاتغییرات احتمالی در زمان و یا متن بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای